annamAchAryaKIrtanalu

జనవరి 22, 2007

annamAchArya samkIrtanalu – అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు

Lyrics – English Lyrics – Telugu Play IN
Window
Play IN
Embedded
Player
‘ A’ ‘ అ ఆ ‘ PlayAll – A ‘ A ‘
AdivishNu vItaDE ఆదివిష్ణు వీతడే PRiyaSis
Ammamma Emamma అమ్మమ్మ ఏమమ్మ BKP
aMganalIrE hAratulu అంగనలీరే హారతులు SR
anarAdu vinarAdu అనరాదు వినరాదు SriRangam
ade chUDarE అదె చూడరే MBK
adivO alladivO అదివో అల్లదివో SR
AkaTi vELala ఆకటి వేళల (1)SPB
(2)P.Sis
alamElumaMga nI abhinava అలమేలుమంగ నీ అభినవ SGR
alara chaMchalamaina అలర చంచలమైన SNGx
alarulu kuriyaga అలరులు కురియగ (1)BKP
(2)SPSj
Alinchu paalinchu ఆలించు పాలించు BKP
aniSamu talacharO అనిశము తలచరో SPB
aMtayu nIvE అంతయు నీవే BKP
anni maMtramulu అన్ని మంత్రములు 1.K.Durga

2.BKP

apuDEmane Emanumanenu అపుడేమనె ఏమనుమనెను BKP&Son
AragiMchi kUrchunnA ఆరగించి కూర్చున్నా BKP
avadhAru raghupati అవధారు రఘుపతి M.Bros
‘ B’ ‘ బ భ ‘ PlayAll – B ‘ B ‘
baMDi virichi బండి విరిచి BKP
bhAvamulOna bAhyamunaMduna భావములోన బాహ్యమునందున MS
bhAvayAmi gOpAlabAlaM భావయామి గోపాలబాలం 1.VdPr

2.SPSj

brahma kaDigina బ్రహ్మ కడిగిన SR
‘ C’ ‘ చ ఛ ‘ ‘ C’ ‘ C ‘
cAladA brahmamidi చాలదా బ్రహ్మమిది BKP
chAladA harinAma చాలదా హరినామ SR
cAladA mAjanmamu nI చాలదా మాజన్మము PriyaSis
chaMdamAma rAvO చందమామ రావో BKP&SJ?
chakkani talliki చక్కని తల్లికి BKP
chATedanidiyE చాటెదనిదియే BKP
chEri yaSOdaku చేరి యశోదకు 1.BKP
2.MS
ChI ChI naruladETi ఛీ ఛీ నరులదేటి P.Chandra
chUDaramma satulaala చూడరమ్మ సతులాల BKP
‘ D’ ‘ద డ ‘ ‘ D’ ‘ D ‘
dAchukO nI paadaalaku దాచుకో నీ పాదాలకు BKP
dEva dEvaM bhajE దేవ దేవం భజే 1.MS

2.BKP

dEvA namO dEvA దేవా నమో దేవా BKP
dEvuniki dEvikini దేవునికి దేవికిని BKP
dibbalu veTTucu దిబ్బలు వెట్టుచు SingerX
dinamu dwAdaSi nEDu దినము ద్వాదశి నేడు BKP
dInuDanu nEnu దీనుడను నేను MS
DOlAyAMchalaDOlAyAM డోలాయాంచలడోలాయాం MS
‘ E’ ‘ ఎ ఏ ‘ ‘ E’ ‘ E ‘
EDavalapEDamachchika ఏడవలపేడమచ్చిక BKP
Edi tuda dInikEdi ఏది తుద దీనికేద BKP
eduTanunnADu vIDE ఎదుటనున్నాడు వీడే BKP
ekkaDi mAnuSha ఎక్కడి మానుష జన్మం BKP
ElE yElE maradalA ఏలే యేలే మరదలా BKP
Emani pogaDudume ఏమని పొగడుదుమె 1.MBK

2.SJ

3.BKP

eMDagAni nIDagAni ఎండగాని నీడగాని BKP
eMta vibhavamu ఎంత విభవము BKP
EmukO chiguru ఏముకో చిగురు SR
eMtamAtramuna evvaru ఎంతమాత్రమున ఎవ్వరు BKP
‘ G’ ‘ గ ఘ ‘ ‘ G’ ‘ G ‘
gAlinE pOya గాలినే పోయ గలకాలము P’Sis
garuDAdri గరుడాద్రి వేదాద్రి BKP
gatulanni khilamaina గతులన్ని ఖిలమైన BKP
goviMdASrita gOkulabRMda గొవిందాశ్రిత గోకులబృంద SR
Gummani yeDi ఘుమ్మని యెడి BKP
guruterigina doMga గురుతెరిగిన దొంగ BKP
‘ H’ ‘ హ ‘ ‘ H’ ‘ H ‘
hari kRShNa mElukonu హరి కృష్ణ మేలుకొను PriyaSis
harinAmamu kaDu హరినామము కడు BKP
hari nIvE sarWAtmakuDavu హరి నీవే సర్వాత్మకుడవు 1.K.Durga

2.BKP

hari rasamA vihAri హరి రసమా విహార MBK
‘ I’ ‘ ఇ ఈ ‘ ‘ I’ ‘ I ‘
IDagupeMDli ఈడగుపెండ్లి BKP
idE SiraSu ఇదే శిరశు 1.K.Durga

2.BKP

iMdariki abhayaMbu ఇందరికి అభయంబు SRJ
innirAsulayuniki ఇన్నిరాసులయునికి SPB
ippuDiTu kalagaMTi ఇప్పుడిటు కలగంటి BKP
I pAdamEkadA ఈ పాదమేకదా BKP
iTTi muddulADi ఇట్టి ముద్దులాడి BKP
iTu garuDani ఇటు గరుడని BKP
‘ J’ ‘ జ ‘ ‘ J’ ‘ J ‘
jagaDapu chanuvula జగడపు చనువుల BKP
jaya jaya rAma జయ జయ రామ SPB
jayamu jayamu ika జయము జయము ఇక BKP
jO achyutAnaMda జో అచ్యుతానంద 1.MBK

2.UnnKris

3.BKP

4.VPr

5.B.Sis

‘ K’ ‘క క్ష’ ‘ K’ ‘ K ‘
kaDaluDisi కడలుడిసి నీరాడగా BKP
kaDupeMta tAguDuchu కడుపెంత తాగుడుచు MBK
kaMdarpajanaka కందర్పజనక Voleti
kannuleduTide ghana కన్నులెదుటిదె ఘన MS
kaMTi SukravAraM కంటి శుక్రవారం BKP
kaTTedura vaikuMThamu కట్టెదుర వైకుంఠము P.Sis
kolanidOpariki gobbiLLO కొలనిదోపరికి గొబ్బిళ్ళో BKP
konDalalO nelakonna కొండలలో నెలకొన్న SR
kshIrAbdhikanyakaku క్షీరాబ్ధికన్యకకు MS
kulukaga naDavarO కులుకగ నడవరో 1.SR

2.BKP

‘ L’ ‘ ల ‘ ‘ L’ ‘ L ‘
lAlanuchunUchEru లాలనుచునూచేరు VPr
lAli SrI kRShNayya లాలి శ్రీ కృష్ణయ్య VPr
leMDO leMDO లెండో లెండోమాటలించరో SR
‘ M’ ‘మ ‘ ‘ M’ ‘ M ‘
mAdhavA kESavA మాధవా కేశవా BKP
manasija guruDitaDO మనసిజ గురుడితడ M’Bros
maMchi muhUrtamuna మంచి ముహూర్తమున Chakrapani
manujuDai puTTi మనుజుడై పుట్టి MS
machcha kurma varAha మచ్చ కూర్మ వరాహ PRiyaSis
mEdini jIvulagAva మేదిని జీవులగావ Y’Das
mElukO SRMgArarAya మేలుకో శృంగారరాయ BKP
merugu vaMTidi మెరుగు వంటిది BKP
mokkETigOpAMganala మొక్కేటిగోపాంగనల H’vati
mottakurE ammlAla మొత్తకురే అమంలాల VPr
MuddugArE YaSoda ముద్దుగారే యశోద MS
mUsina mutyAlakE మూసిన ముత్యాలకే BKP
‘ N’ ‘ న ‘ ‘ N’ ‘ N ‘
nagavulu nijamani నగవులు నిజమని P’Sis
nAlaM vA tava నాలం వా తవ SriRangam
Nallani Meni Nagavu నల్లని మేని నగవు S.G’tnam
naMdanaMdana vENu నందనందనా వేణు BKP
namOnamO raghukula నమోనమో రఘుకుల M’Sis
namO nArAyaNAya namO నమో నారాయణాయ నమో BKP
nAnATi batuku నానాటి బతుకు MS
nArAyaNA nInAmamE నారాయణా నీనామమే K.J’may
nArAyaNatEnamOnamO నారాయణతేనమోనమో SR
navarasamuladI నవరసములదీ నళినాక్ష SR
nElaminnu okkaTaina నేలమిన్ను ఒక్కటైన BKP
nigama nigamAMta నిగమ నిగమాంత Movie
nI nAmamE mAku నీ నామమే మాకు BKP
nityapUjalivivO నిత్యపూజలివివో MBK
‘ O’ ‘ ఒ ‘ ‘ O’ ‘ O ‘
okaparikokapari ఒకపరికొకపరి 1.BKP

2.SPSj

okkaDE EkAMga ఒక్కడే ఏకాంగ BKP
O pavanAtmaja ఓ పవనాత్మజ BKP
‘ P’ ‘ ప ఫ ‘ ‘ P’ ‘ P ‘
paluku tEnela పలుకు తేనెల 1.BKP

2.SPSj

palumaru uTla పలుమరు ఉట్ల్ల SingerX
paluvicAramulEla పలువిచారములేల Hyd’Bros
pApapuNyamula పాపపుణ్యముల 1.SingerX
2.BombaySis
parama yOgISvarula పరమ యోగీశ్వరుల BKP
paramAtmuDaina hari పరమాత్ముడైన హరి 1.SPSj

2.BKP

pasiDi akshmiMtalivE పసిడి అక్ష్మింతలివే SGRx
periginADu cUDarO పెరిగినాడు చూడరో BKP
pEraMTAMDlu pADarE పేరంటాండ్లు పాడరే Valli,
vidya
piDikiTa talaMbrAla పిడికిట తలంబ్రాల BKP
poDagaMTimayyA పొడగంటిమయ్యా KJ
purushOttamuDavIvu పురుషోత్తముడవీవు N’Nuri
puTTubhOgulamumEmu పుట్టుభోగులముమేము SPB
‘ R’ ‘ ర ‘ ‘ R’ ‘ R ‘
rAmachaMdruDitaDu రామచంద్రుడితడు P.S’la
rAma daSaratharAma రామ దశరథరామ BKP
rAmA dayAparasImA రామా దయాపరసీమా P.S’la
rAmuDu rAghavuDu రాముడు రాఘవుడు BKP
SPSj
rArA chinnannA రారా చిన్నన్నా MS
‘ S’ ‘శ ష స’ ‘ S’ ‘ S ‘
sakalaM hE saKi సకలం హే సఖి S.G’tnam
saMdekADa puTTinaTTi సందెకాడ పుట్టినట్టి P’chndr
SaraNuSaraNusurEMdra శరణుశరణుసురేంద్ర K’Durga
shODasa kaLAnidhiki షోడస కళానిధికి BKP
siMgAramUritivi సింగారమూరితివి BKP
siruta navvula vADu సిరుత నవ్వుల వాడు 1.SR

2.BKP

SrImannArAyaNa శ్రీమన్నారాయణ MS
‘ T’ ‘ త ట ‘ ‘ T’ ‘ T ‘
tandanAnAahi-brahmamokkaTe తందనానాఅహి-బ్రహ్మమొక్కటె SR
telisinavAriki dEvuDitaDu తెలిసినవారికి దేవుడితడు P’Sis
telisitE mOkshamu తెలిసితే మోక్షము M’Bros
teliya cIkaTiki తెలియ చీకటికి BKP
teppagA maRRAku తెప్పగా మఱ్ఱాకు BKP
tirumalagirirAya తిరుమలగిరిరాయ BKP
tiruvIdhulamerasI తిరువీధులమెరసీ BKP
‘ U’ ‘ ఉ ‘ ‘ U’ ‘ U ‘
uyyAlAbAlunUchedaru ఉయ్యాలాబాలునూచెదరు V.P’kar
‘ V’ ‘ వ ‘ ‘ V’ ‘ V ‘
vADalavADalaVeMTa వాడలవాడలవెంట 1.Y’Das

2.SR

vaMdE vAsudEvaM వందే వాసుదేవం 1.MambalamSis
2.BombaySis
vEDukuMdAmA వేడుకుందామా SR

2.BKP

3.KJ’May

vinarO bhAgyamu వినరో భాగ్యము BKP
vinnapAlu vinavale విన్నపాలు వినవలె BKP
viSwaprakASunaku విశ్వప్రకాశునకు BKP
ప్రకటనలు

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో ఓ ఉచిత వెబ్‌సైటు లేదా బ్లాగును సృష్టించుకోండి.